Onze aanpak

Hoe werkt onze begeleiding in de praktijk?

Altijd maatwerk
Youth Turn biedt coaching in verschillende vormen en is afhankelijk van de precieze hulpvraag en de situatie waarin het speelt. Het kan enkele malen advieswerk betreffen, maar ook gaan om een compleet begeleidingstraject waarbij onze professionals een coördinerende rol vervullen bij het inschakelen van passende ambulante jeugdhulp. Onze aanpak is krachtig en vertrouwd door onze een-op-een begeleiding.

Voor jongere en gezin
Geen jongere is gelijk en geen thuissituatie is hetzelfde. Voor een succesvolle aanpak vervult de directe omgeving een erg belangrijke rol. Daarom willen eerst een  compleet beeld krijgen van de jongere, zijn omgeving en de kwesties die spelen. En om in dat proces voortgang te boeken, is een positieve betrokkenheid van ouders of verzorgers onontbeerlijk.

Veelal komen problemen voort uit interactieprocessen binnen het gezin of hebben een negatieve invloed op de cohesie tussen ouders en gezinsleden. Daarom bieden wij tegelijkertijd advies en opvoedondersteuning aan het gezin.

Eerste intakegesprek

In een intakegesprek kijken we met de jongere en ouders/verzorgers naar de problemen die spelen. We proberen een zo goed mogelijk plaatje te krijgen van de situatie, thuis, op school, met vrienden en analyseren samen de hulpvraag. We schetsen passende oplossingen en bespreken mogelijke routes om dat te bereiken. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak waarin de gestelde doelen en afspraken komen te staan. Dat kan al in hetzelfde gesprek plaatsvinden of tijdens een vervolgafspraak, afhankelijk van de aard en inhoud van de hulpvraag.

Meestal is alleen de hulp van Youth Turn voldoende, maar indien nodig schakelen we een deskundige. Hierbij kunt u denken aan een psychiater, psycholoog of een andere deskundige. Iedere situatie vraagt om een andere bejegening en inhoudelijke benadering, daarom zoeken we per situatie een goede match. Is er bij de kennismaking een klik tussen de geselecteerde coach en de jongere, dan kan het traject worden ingezet.

Youth Turn onderscheidt zichzelf doordat Youth Turn gebruik maakt van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen gebruiken het referentiekader van de jongeren om vanuit dat perspectief in combinatie met de pedagogiek de jongeren de juiste hulp te bieden.

Voortgang en evaluatie

De coach werkt stapsgewijs met de hulpvrager en het gezin naar de realisatie van de gestelde doelen. Dat wordt tussentijds een aantal malen geëvalueerd. Niet alleen om te kijken of we nog op het juiste spoor zitten, maar ook om ruimte te geven aan mogelijke verbeteringen of veranderingen. Youth Turn vervult daarin de monitorende rol. Er wordt in overleg met de hulpvrager altijd gekeken of er nog potentie is voor andere doelen en ook aanpassingen in het tijdspad zijn mogelijk. Voorop staat dat de hulpvrager zich prettig blijft voelen gedurende het hulptraject.

Wij richten alle trajecten zó in, dat de jongere zich er prettig bij voelt.