Over Youth Turn

Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit jonge gedreven zorgprofessionals met jarenlange kennis en ervaring binnen het jongerenwerk en de specialistische jeugdhulpverlening. Met Youth Turn vormen we de schakel tussen de jonge hulpvrager en de professionals in ons bestand. We begeleiden het hele hulptraject en kunnen ook de administratieve afhandeling voor onze rekening nemen.

In onze aanpak draait het allemaal om wederzijds respect, begrip en de juiste klik met elkaar. Onze begeleiding is daarom altijd maatwerk.

Voor wie?

Youth Turn is gericht op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 26 jaar, wonend in de regio Zuid-Holland en Midden Holland. Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot passende zorg en/of begeleiding door de weg daarnaartoe voor jongeren en hun ouders of verzorgers te vereenvoudigen.

Missie en visie

De missie van Youth Turn is om passende zorg en begeleiding te bieden aan mensen met een complexe zorgvraag. Dit doen wij door middel van een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak, waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Ons doel is om de kwaliteit van leven en participatie van onze cliënten te bevorderen, zodat zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De visie van Youth Turn is dat iedereen recht heeft op goede zorg en begeleiding, ongeacht de complexiteit van de hulpvraag. Wij geloven dat samenwerking tussen verschillende netwerkpartners en disciplines essentieel is om onze cliënten passende zorg te bieden en om toekomstbestendig te zijn als organisatie. Wij streven naar een veilige samenleving waarin al onze hulpvragers meedoen en meetellen. Onze aanpak is herstelgericht en gericht op het vergroten van de eigen kracht en mogelijkheden van onze cliënten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze cliënten regie hebben over hun eigen zorgproces en dat hun privacy en informatie maximaal beschermd worden.

Inzet deskundige begeleiding

Meestal is alleen de hulp van Youth Turn voldoende, maar indien nodig schakelen we een deskundige in. Hierbij kunt u denken aan een psychiater, psycholoog of een andere deskundige. Iedere situatie vraagt om een andere bejegening en inhoudelijke benadering, daarom zoeken we per situatie een goede match. Is er bij de kennismaking een klik tussen de geselecteerde coach en de jongere, dan kan het traject worden ingezet.

Youth Turn onderscheidt zichzelf doordat Youth Turn gebruik maakt van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen gebruiken het referentiekader van de jongeren om vanuit dat perspectief in combinatie met pedagogische methodieken de jongeren de juiste hulp/begeleiding te bieden.

Voortgang en evaluatie

De coach werkt stapsgewijs met de hulpvrager en het gezin naar de realisatie van de gestelde doelen. Dat wordt tussentijds een aantal malen geëvalueerd. Niet alleen om te kijken of we nog op het juiste spoor zitten, maar ook om ruimte te geven aan mogelijke verbeteringen of veranderingen. Youth-turn vervult daarin de monitorende rol. Er wordt in overleg met de hulpvrager altijd gekeken of er nog potentie is voor andere doelen en ook aanpassingen in het tijdspad zijn mogelijk. Voorop staat dat de hulpvrager zich prettig blijft voelen gedurende het hulptraject.

Wij richten alle trajecten zó in, dat de jongere zich er prettig bij voelt.